کلونی مورچه ها هنگام تصمیم گیری مانند شبکه های عصبی مغز رفتار می کنند

Views: 43 دما در حال افزایش است و یک کلنی مورچه به زودی باید تصمیم جمعی بگیرد. هر مورچه گرمای بالارونده را زیر پای خود احساس می کند، اما طبق معمول حرکت می کند تا...