فارما کولوژی داروهای آرامبخش –خواب آور sedative-hypnotic

Views: 467 داروهای آرامبخش- خواب آور گروهی از داروها هستند که موجب سرکوبCNS بصورت وابسته به دوز می شوند.بنزو دیازپین ها، باربیتوراتها، کاربامات ها، الکل ها و اتر های حلقوی همه آرامبخش-خواب آور هستند. اکثر...