ژن های والدین چگونه می توانند بر موفقیت تحصیلی کودک تأثیر گذار باشند

بازدیدها: 10 پرورش ژنتیک ، این مفهوم که ژن های والدین به طور غیرمستقیم بر فرزندانشان تأثیر می گذارد و محیطی را برای آنها فراهم می کند ، تقریباً در پیشرفت تحصیلی کودک به اندازه...