نوروسایکولوژی حافظه

Views: 1894بررسی مبنای عصبی حافظه با بیماری با نام اختصاری اچ.ام. آغاز شد.اچ. ام. از تشنج های فراگیر صرعی که با وجود دوز بالای دارو از نظر تعدد و شدت به نحو فزاینده ای بدتر...