نوروسایکولوژی حافظه

بازدیدها: 1233بررسی مبنای عصبی حافظه با بیماری با نام اختصاری اچ.ام. آغاز شد.اچ. ام. از تشنج هاي فراگير صرعي كه با وجود دوز بالاي دارو از نظر تعدد و شدت به نحو فزاينده اي بدتر...