برچسب: نورونهای آینه ای

1

نورونهاي آینه اي و نظریه ذهن

بازدیدها: 1980 یافته هاي جدید علمی از کشف گروهی ازنورونها درقسمت پیش حرکتی قشر خاکسـتري مغـز خبـر مـی دهنـد .ایـن نـورون هـا، نـورون هـاي آینـه اي نـام دارنـد . متخصصان براي اولین بار درحدود دهه ي 1990 سیستم نورونهاي آینه...

1

نورونهای آینه ای mirror neurons

بازدیدها: 279 نورون‌های آینه‌ای نورونی است که هنگامی که جانور عملی را انجام می‌دهد و نیز هنگامی که مشاهده می‌کند که همان عمل را دیگری انجام می‌دهد تحریک می‌شود. بدین‌گونه نورون شبیه «آینه» رفتارهای دیگری را کپی می‌کند، مثل آنکه...