آیا پیوند نورون ممکن است ؟

Views: 165 زمانیکه جراح مغز و اعصاب سرجیو کاناورو برای اولین بار سر یک مرده را به جسد دیگری متصل کرده بود ، کارش توسط تعدا زیادی از متخصصین علوم اعصاب مورد هجوم قرار گرفته...