برچسب: کورتکس پره فرونتال

۰

اثر داروی ریتالین بر کورتکس پره فرونتال پریمات ها(انسان و میمون)

بازدیدها: ۱۵۶ ریتالین حتی در دوز هایی که توجه را افزایش می دهند نیز اثری بر کورتکس پره فرونتال (PFC)ندارد.بنابر این این فرضیه که کورتکس پره فرونتال کودال ناحیه ای از مغز است که برای...

۰

ارتباط بین چاقی و خود کنترلی

بازدیدها: ۱۳۲ پژوهشگران نشان دادند که چاقی ممکن است نتیجه کاهش فعالیت در کورتکس پره فرونتال باشد که خود کنترلی (self controlling) را تحت تاثیر قرار می دهد و شخص را مستعد چاقی می کند....