برچسب: کورتکس پره فرونتال

0

اثر داروی ریتالین بر کورتکس پره فرونتال پریمات ها(انسان و میمون)

بازدیدها: 113 ریتالین حتی در دوز هایی که توجه را افزایش می دهند نیز اثری بر کورتکس پره فرونتال (PFC)ندارد.بنابر این این فرضیه که کورتکس پره فرونتال کودال ناحیه ای از مغز است که برای توجه (attention) ضروری است و...

0

ارتباط بین چاقی و خود کنترلی

بازدیدها: 105 پژوهشگران نشان دادند که چاقی ممکن است نتیجه کاهش فعالیت در کورتکس پره فرونتال باشد که خود کنترلی (self controlling) را تحت تاثیر قرار می دهد و شخص را مستعد چاقی می کند. آیا چاقی خود کنترلی را...