تغییر ارتباط بین نیمکره ها بر درک گفتار تأثیر می گذارد.

بازدیدها: 13 12 فوریه 2021 با استفاده از تحریک مغزی HD-TACS ، محققان با تغییر روند تعادل بین دو نیمکره مغز ، بر تلفیق صداهای گفتاری تأثیر گذاشتند. منبع: موسسه ماکس پلانک وقتی به صداهای...