تحریک عمقی مغز(DBS=deep brain stimulation

Views: 228 DBS یا تحریک عمقی مغز یک نوع عمل جراحی مغزاست که در آن یک سیم نازک و عایق الکترود را در عمق مغز جهت درمان انوع اختلالات حرکتی بکار می رود. از این...